CENIK

JAinvest-ikone-05
STORITEV CENA V EUR ( brez DDV)
1.  Sestava prodajne, najemne, menjalne, darilne pogodbe 197,00 EUR

ali po odvetniški tarifi

2.  Storitve pri prometu s kmetijskimi zemljišči:

  • sestava ponudbe za prodajo kmetijskega zemljišča ali gozda po določilih Zakona o kmetijskih zemljiščih,
  • izpeljava odobritve pravnega posla po določilih Zakona o kmetijskih Zemljičih in Zakona o ohranjanju narave, Zakona o obrambi, itd.,
  • priprava in izvedba drugih potrebnih postopkov, da pride do veljavne sklenitve prodajne pogodbe.
 

 62,00 EUR

+upravne takse

                                                         

 62,00 EUR

 +upravne takse

               

Po predhodnem dogovoru

……......… EUR

3.   Pridobitev:

  • lokacijske informacije,
  • zk izpiska ali kopije katastrskega načrta,
  • druge manjkajoče dokumentacije in potrdil (za vsak dokument posebej).
62,00 EUR
4.  Za vsak opravljen ogled nepremičnine s stranko 80,00 EUR
5.  Priprava ZK predloga (če je neprem. vpisana v ZK) 62,00 EUR
6.  Ocena tržne vrednosti nepremičnine-ustna  80,00 EUR
7.  Cenitev nepremičnine ( 260,00 EUR ) po ceniku stalnega sodnega izvedenca gradbene ali kmetijske stroke
8.  Ura svetovanja ali sodelovanja pri pogajanjih 62,00 EUR
9.  Pregled listin 62,00 EUR
10. Stroški oglaševanja za pripravo oglasa (za vsak medij posebej)   44,00 EUR
11. Stroški oglaševanja za objavo enega oglasa po prejeti fakturi, najmanj pa v pavšalnem znesku 53,00 EUR
12. Izvedba javne dražbe ali javnega zbiranja ponudb

  • če je vrednost nepremičnine do 50.000,00 EUR
  •  za vsakih začetih 10.000,00 EUR nad vrednostjo nepremičnine 50.000,00 EUR
1.250,00 EUR

350,00 EUR